Etusivu Liiketoiminnat Lämpö Toimitusjohtajan katsaus

Panostukset toiminnan tehokkuuden parantamiseen tuottivat tulosta

Vuosi 2014 oli Suomessa toiseksi lämpimin sitten vuoden 1938, mistä alkaen on olemassa vertailukelpoiset tilastot. Huolimatta haastavista olosuhteista voimme olla tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin. Kokonaismyyntimme oli 1,1 TWh (vuonna 2013: 1,1 TWh) ja liikevaihtomme 74 M€ (73 M€).

Positiivista oli se, että polttoaineiden yleinen hintataso oli aiempia vuosia vakaampi, mikä hillitsi polttoainekustannusten kehitystä. Turpeen hyvä saatavuus tasapainotti kotimaisten polttoaineiden hintatasoa. Öljyn maailmanmarkkinahinnan syksyllä alkanut lasku voimistui loppuvuonna, mutta koska käytämme öljyä polttoaineena vain hyvin vähän, tällä ei juurikaan ollut merkitystä polttoainekustannuksiimme.

Vaikeasta taloustilanteesta johtuen yleinen rakentamisaktiviteetti oli vuonna 2014 edelleen alhainen. Uusasiakashankintamme onnistui kuitenkin melko hyvin, ja saavutimme uusien asiakkaiden lukumäärässä vuodelle asetetun tavoitteen. Suurin yksittäinen lisäys lämmön myyntiimme oli syksyllä Hämeenlinnaan valmistunut kauppakeskus, jonka rakennustyömaa kulutti lämpöä jo alkuvuodesta lähtien.

Kotimaisten polttoaineiden osuus tuotannossa kasvoi edelleen

Vuoden merkittävin investointimme oli syksyllä käyttöön otettu Turengin kiinteän polttoaineen kattila, joka käyttää täysin kotimaisia polttoaineita. Muita tuotannollisia investointejamme olivat Toijalan kiinteän polttoaineen laitokseen lisätty ja laitoksen hyötysuhdetta huomattavasti parantava savukaasupesuri, Jyväskylän alueelle rakennettu uusi pellettikattila sekä Laukaan polttoaineen vastaanottojärjestelyjen parannustyöt. Nämä investoinnit lisäsivät edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta kaukolämmön tuotannossamme ja vähensivät vastaavasti öljyn ja maakaasun käyttöä. Tällä oli positiivinen vaikutus polttoainekuluihin.

Vuoden aikana käynnistimme lämpöverkostomme kaivojen etävalvonnan langattoman järjestelmän kautta. Järjestelmä mahdollistaa verkon kunnon ja toimenpiteitä vaativien tilanteiden reaaliaikaisen seurannan ja ennakoivan ylläpidon ja parantaa näin merkittävästi lämmön toimitusvarmuutta. Otimme käyttöön myös uuden kunnossapidon tietojärjestelmän, joka tehostaa kunnossapitotöidemme suunnittelua ja toteutusta sekä parantaa laitostemme käytettävyyttä ja tehokkuutta.

Jatkoimme henkilöstömme työtyytyväisyyteen ja -hyvinvointiin liittyviä panostuksia. Onnistumisestamme tässä työssä kertoo IC Insight Oy:n globaali HUPO Index -työtyytyväisyysmittaus, jossa olimme mukana toista kertaa. Henkilöstömme työtyytyväisyys oli mittaukseen osallistuneiden yritysten parhaan 20 %:n sisällä. Koska työtyytyväisyys ja -hyvinvointi ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, jatkamme niitä tukevia toimenpiteitä myös tulevina vuosina.

Voimakas panostus asiakkaita palvelevan tiedon tarjoamiseen

Julkaisimme asiakkaillemme vuoden 2014 lopulla uuden palvelukokonaisuuden, Elenia Lämpöluotsin. Lämpöluotsi sisältää kulutusseurannan ja lämmitysvinkkien lisäksi monipuolista lämmitykseen liittyvää tietoa ja tukea eri asiakasryhmillemme. Voimme nyt entistä keskitetymmin ja selkeämmin tarjota tietoa sekä nykyisestä kokonaispalvelustamme että uusista tuotteistamme ja palveluistamme.

Otimme käyttöön myös keskeytyskartan, josta asiakkaamme näkevät ennakkoon suunnitellut lämmönjakelun keskeytykset sekä vikatilanteiden tiedot ja oletetut korjausaikataulut. Lisäksi pidimme vuoden aikana useita isännöitsijätilaisuuksia ja asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten iltakouluja, joissa molemmissa kerroimme ja keskustelimme ajankohtaisista lämmitykseen liittyvistä asioista.

Työ toiminnan tehokkuuden parantamiseksi jatkuu

Kotimaisista polttoaineista sekä puuta että turvetta on tällä hetkellä saatavilla hyvin. Turpeen kilpailukyvyn turvaamiseksi sen verotusta kevennettiin vuodelle 2015, ja lisää verokevennyksiä on suunnitteilla. Turve on mielestämme erinomainen kotimainen vaihtoehto fossiilisten tuontipolttoaineiden käytölle. Toivommekin, ettei sen tuotannon mahdollisuuksia tulevina vuosina heikennetä poliittisilla ratkaisuilla.

Onnistuimme vuonna 2014 nostamaan sekä tuotantomme että verkostomme hyötysuhteita. Vuonna 2015 jatkamme ponnisteluja toiminnallisen tehokkuutemme parantamiseksi ja korkeiden hyötysuhteiden ylläpitämiseksi. Mittavien uusinvestointien sijaan panostamme ensi sijassa uusien laitteidemme ja järjestelmiemme hyvään käyttöönottoon sekä aiempien investointien tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Lämmitysratkaisuja valitessaan asiakkaat perehtyvät yhä tarkemmin eri vaihtoehtoihin ja niiden kustannuksiin. Menestyäksemme vertailussa meidän täytyy jatkuvasti ylläpitää asiakkaiden kiinnostusta kaukolämpöön ja kehittää omaa toimintaamme niin, että voimme palvella heitä yhä kokonaisvaltaisemmin.

Vaikka lämpimien sääolosuhteiden ja heikon taloustilanteen takia jäimme päättyneellä tilikaudella myynnillisistä tavoitteistamme jonkin verran, liikevaihtomme kasvoi johtuen kaukolämmön hinnan muutoksista. Liiketoiminnan tulos kasvoi selvästi aiempaan nähden, koska sisäisillä kehitystoimenpiteillä saimme nostettua tuotannon hyötysuhdetta.

Onnistuimme erinomaisesti tuotantomme ja palvelujemme laadullisessa kehittämisessä rakentaen näin vahvaa pohjaa tuleville vuosille. Kiitän asiakkaitamme, henkilöstöämme, hallitustamme ja kumppaneitamme hyvästä ja kehityshenkisestä yhteistyöstä päättyneenä vuonna.

Matti Tynjälä
toimitusjohtaja

Elenia Lämpö Oy